Výroba kompostů

Kompostování je způsob využití biodegradabilních odpadů k výrobě organického hnojiva - kompostu. Přeměnu organické hmoty odpadů na humusové složky při kompostování zabezpečují převážně aerobní mikroorganismy. Přívod vzduchu je základní podmínkou aerobního procesu. Jde o analogické procesy jako při přeměně organické hmoty v přírodním prostředí.

Společnost OK PROJEKT s.r.o. provozuje vlastní kompostárnu, ve které zpracovává zejména

  •  odpad z veřejné zeleně,
  • odpad ze zpracování přírodních materiálů v průmyslu, z lesního a zemědělského hospodářství
  • zbytky potravin rostlinného původu
  • další složky biologicky rozložitelného komunálního odpadu, kaly z čistíren odpadních vod atd.

Výroba kompostů probíhá na zpevněných zajištěných plochách v  přímém styku se vzduchem, v podélných kompostových zakládkách.

Zpět na přehled našich služeb

Mydlovary České Budějovice Údraž u Albrechtic Řídká Blaná Všemyslice
sběr a zpracování odpadů, výroba rekultivačních a zásypových materiálů pro rekultivaci skládek a odkališť technologická plocha v těžké průmyslové zóně s železniční a silniční přípojkou Skladování a předúprava odpadů jejich dalším využitím - kaly z ČOV, odpad rostlinných pletiv, zemina a kamení skládka odpadů S-00 dekontaminační a recyklační plocha (odstraňování a biodegradace nebezpečných odpadů, zejména zemin odpadů kontaminovaných ropnými deriváty,dehty atp..)