Skládka komunálního odpadu Řídká Blana

Skládku odpadů Řídká Blana provozujeme v katastru obce Zahájí, cca 2 km od obce Munice směrem na Zahájí.

Jedná se o skládku skupiny S – ostatní odpad ( podskupina S-OO 3 ), která je určena především pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy č. II a , přílohy č. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady . Tato moderní skládka přijímá především komunální odpad, ostatní odpad, zeminu a ostatní inertní odpad. Nelze zde uložit nebezpečný odpad  a další odpady uvedené v příloze č. 8 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (např. kapalný odpad, pneumatiky, léčiva, kompostovatelné odpady a další).

Skládka je provozována v souladu s rozhodnutím krajského úřadu, kterým je současně schválen i provozní řád tohoto zařízení.

Odpady jsou přijímány na základě smlouvy, každá dodávka musí být vybavena průvodkou podepsanou odpovědným pracovníkem původce odpadu.

Na každý druh odpadu je nutné vyplnit formulář základní popis odpadu!

V roce 2009 se skládka rozšířila o II. etapu, v rámci této etapy v současné době probíhá aktivní skládkování, předpokládá se, že kapacita skládky bude na jaře roku 2015 již téměř vyčerpána.

Zpět na přehled našich služeb

Mydlovary České Budějovice Údraž u Albrechtic Řídká Blaná Všemyslice
sběr a zpracování odpadů, výroba rekultivačních a zásypových materiálů pro rekultivaci skládek a odkališť technologická plocha v těžké průmyslové zóně s železniční a silniční přípojkou Skladování a předúprava odpadů jejich dalším využitím - kaly z ČOV, odpad rostlinných pletiv, zemina a kamení skládka odpadů S-00 dekontaminační a recyklační plocha (odstraňování a biodegradace nebezpečných odpadů, zejména zemin odpadů kontaminovaných ropnými deriváty,dehty atp..)