Odběr kalů ČOV

Stoupající počet mechanicko-biologických čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), jako důsledek zpřísňujících se požadavků na ochranu povrchových vod sebou přináší stále větší produkci přebytečného biologického kalu. Cílem úpravy kalů je zabránit nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Společnost OK PROJEKT dokáže zpracovat kaly a pomocí moderních technologií využít obsah biologicky rozložitelných složek při výrobě rekultivačních materiálů a kompostů. OK projekt zpracovává kaly z čištění komunálních a průmyslových odpadních vod a využívá je především k výrobě rekultivačních materiálů.

Zpět na přehled našich služeb

Mydlovary České Budějovice Údraž u Albrechtic Řídká Blaná Všemyslice
sběr a zpracování odpadů, výroba rekultivačních a zásypových materiálů pro rekultivaci skládek a odkališť technologická plocha v těžké průmyslové zóně s železniční a silniční přípojkou Skladování a předúprava odpadů jejich dalším využitím - kaly z ČOV, odpad rostlinných pletiv, zemina a kamení skládka odpadů S-00 dekontaminační a recyklační plocha (odstraňování a biodegradace nebezpečných odpadů, zejména zemin odpadů kontaminovaných ropnými deriváty,dehty atp..)