Výroba rekultivačních materiálů

Potřeba rekultivačních materiálů rapidně vzrůstá. Problém je možné řešit biologicky aktivním rekultivačním materiálem, který můžeme získat z vybraných odpadů za použití moderních technologií.

Společnost OK PROJEKT s.r.o. vyrábí certifikované výrobky, které využívá při sanaci a rekultivaci vybraných staveb a starých ekologických zátěží. Certifikované výrobky se využívají jako pomocná surovina využitelná pro konstrukci cest, jako prostředek k protieroznímu zpevnění svahů, jako zásypový materiál při zakládání staveb apod.

Zpět na přehled našich služeb

Mydlovary České Budějovice Údraž u Albrechtic Řídká Blaná Všemyslice
sběr a zpracování odpadů, výroba rekultivačních a zásypových materiálů pro rekultivaci skládek a odkališť technologická plocha v těžké průmyslové zóně s železniční a silniční přípojkou Skladování a předúprava odpadů jejich dalším využitím - kaly z ČOV, odpad rostlinných pletiv, zemina a kamení skládka odpadů S-00 dekontaminační a recyklační plocha (odstraňování a biodegradace nebezpečných odpadů, zejména zemin odpadů kontaminovaných ropnými deriváty,dehty atp..)