ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se změnou legislativy si Vás dovolujeme informovat dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR). Správce osobních údajů: OK PROJEKT s.r.o. se sídlem Okružní 665, České Budějovice, IČ: 466 79 189, registrovaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1485.

Společnost OK PROJEKT s.r.o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, název, adresa, IČ, DIČ, telefon, e-mail, datum narození, nebo rodné číslo, IP adresa.
Pozn. Upozorňujeme, že v konkrétním případě může být rozsah zpracování užší.

OK PROJEKT s.r.o. zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy, a z titulu oprávněného zájmu správce dat. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

OK PROJEKT s.r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s OK PROJEKT s.r.o.

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s OK PROJEKT s.r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží, nebo poskytnutí služby a bez některých údajů nedokáže společnost požadovanou službu poskytnout.

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku služeb.

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Společnost OK PROJEKT s.r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

OK PROJEKT s.r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv společnosti OK PROJEKT s.r.o.

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti, nebo mailem na adresu info@okprojekt.eu.
Více informací o právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

V případě, kdy OK PROJEKT s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat.
Toto poučení a další detailní informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách společnosti www.okprojekt.eu

Mydlovary České Budějovice Údraž u Albrechtic Řídká Blaná Všemyslice
sběr a zpracování odpadů, výroba rekultivačních a zásypových materiálů pro rekultivaci skládek a odkališť technologická plocha v těžké průmyslové zóně s železniční a silniční přípojkou Skladování a předúprava odpadů jejich dalším využitím - kaly z ČOV, odpad rostlinných pletiv, zemina a kamení skládka odpadů S-00 dekontaminační a recyklační plocha (odstraňování a biodegradace nebezpečných odpadů, zejména zemin odpadů kontaminovaných ropnými deriváty,dehty atp..)